Susisiekite | info@svarstome.lt

SVARSTYMO REZULTATAI

Projektui tiesiai pritarė du respondentai, nepritarė vienas. Kiti samprotavo apie svetimvardžių vartojimą įvairiais aspektais: ar originalių formų vartojimas nepažeidžia lietuvių kalbos sistemos; kada originalios formos vartotinos su lietuviškomis linksnių galūnėmis; ar nereikėtų nustatyti skirtingų principų asmenvardžiams ir vietovardžiams. Kai kurie iš anksto kalbėjo apie, jų manymu, sudėtingas galūnių dėjimo prie originaliųjų formų taisykles (nustatyta Kalbos komisijos 60-ojo nutarimo 8 punkte, kuris bus persvarstomas 2004 metais). Pasisakyta dėl kitakalbių Lietuvos Respublikos piliečių pavardžių ir dėl kitų kalbų simbolinių pavadinimų vartojimo.
Pastebėta, kad į šią skiltį persikėlė ir spaudoje vykstanti diskusija dėl svetimvardžių: kai kurie pasisakiusieji perspausdino arba minėjo spaudoje pasirodžiusius straipsnius šia tema ir arba pritarė, arba nepritarė autorių nuomonei.
Lietuvos vartotojų asociacijos Valstybinės kalbos (skaitytojų teisių) grupė kritikavo projektą dėl rekomendacinio pobūdžio ir neapibrėžtumo: „Vardyno pakomisės ekspertų teikiamas projektas dėl svetimvardžių rašymo yra nesuderinamas su lietuvių kalbos gramatine sistema, fonetika ir morfologija, pažeidžia galiojančius kalbos apsaugos įstatymus“. Grupės nuomone, originalių formų vartojimas mokslinėje, informacinėje literatūroje, teisiniuose dokumentuose, afišose „beprasmiškai apsunkina“ plačiajai visuomenei skaitymą ir iš principo yra antikonstitucinis, todėl jų siūloma visuose lietuviškuose tekstuose pirmenybę teikti sulietuvintoms svetimvardžių formoms (originaliąsias pirmą kartą minint nurodyti skliaustuose arba rodyklėse ir pan.).

Eksperto komentaras

Iš pareikštų nuomonių dėl Kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimo lietuvių kalboje principų projekto (1997 m. birželio 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimo Nr. 60 5 punkto nauja redakcija) galima spręsti, kad griežtų reikalavimų vartoti vieną ar kitą svetimvardžių formą nustatyti negalima ir Vardyno pakomisė teisingai pasirinko rekomendacinį kelią: plačiajai visuomenei skirtuose leidiniuose teiktina pirmenybė sulietuvintoms formoms (tai patogu skaitytojams, svetimi vardai neišsiskiria iš lietuviško teksto, juos lengva tarti ir įsiminti), o tais atvejais, kai reikalingas tikslumas, pirmenybė teiktina originalioms formoms (išvengiama teisinės painiavos, neklaidina skaitytojų, nepažeidžia autorių teisių ir kitų specialiųjų reikalavimų).
Pakomisei lieka apsvarstyti nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžių ir vietovardžių pateikimo klausimus: kokiais atvejais ir kaip teiktinos formos originaliais rašmenimis; ar galima ir kada galima prilyginti per kalbas tarpininkes ateinančias svetimvardžių formas originaliosioms; aiškiau apibrėžtina tradicinių asmenvardžių ir vietovardžių sąvoka, jų atrankos ir formų nustatymo principai.
Daugelis respondentų nurodė, kad kartais nėra tikri dėl originalios formos autentiškumo ir ypač dėl sulietuvintos formos taisyklingumo. Visiškai suprantama, kad padėtį iš esmės pagerintų periodiškai leidžiami svetimvardžių rašybos (originalių ir adaptuotų formų), tarimo žodynai. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas įsipareigojo per artimiausius metus parengti pirmąjį, pasaulio vietovardžių, žodyną. Padėtį gerina ir tai, kad pradėti leisti „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ priedai, kuriuose nurodomos autentiškos (originalios) ir adaptuotos svetimvardžių formos.
Pareikšta nuomonių dėl originalių svetimvardžių formų vartojimo su lietuviškomis galūnėmis (kada galūnės vartotinos) ir dėl galūnių dėjimo taisyklių sudėtingumo. Pakomisei naudinga sužinoti šias nuomones prieš prasidedant komisijos nutarimo Nr. 60 8-ojo punkto svarstymams.
Ypač vertingų duomenų gauta iš mokytojų atsakymų: daugelio nuomone, originalias svetimvardžių formas mokykliniuose leidiniuose nurodyti būtina, jos turėtų būti vartojamos pagrečiui su adaptuotomis nuo 5 klasės. Komisija pasinaudos šiais duomenimis rengdama 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“ (Žin., 1999, Nr. 83-2490) pakeitimus.
PASTABA. Paskutinė 1997 m. birželio 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimo Nr. 60 5–8 punktų redakcija bus skelbiama Kalbos komisijos interneto svetainėje www.vlkk.lt, komisijai patvirtinus – „Valstybės žiniose“.